Základní pojmy k BOZP a PO

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům pravidelná školení BOZP. Jaké pojmy se nejčastěji vyskytují ve školení? Co je potřeba v souvislosti s BOZP vědět? Podívejte se na základní pojmy z oblasti BOZP a PO. A když i poté budete kroutit hlavou, svěřte se do rukou firmě Extéria, přednímu poskytovateli poradenství v oblasti BOZP a PO. Na internetu se o ní dočtete v řadě referencích a recenzích. 

BOZP 

Pod pojmem BOZP si vždy představme sousloví bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tento soubor opatření vychází ze zákonných povinností, ale také z vnitřních bezpečnostních směrnic každého zaměstnavatele. Cíl je jasný – eliminovat riziko vzniku pracovních úrazů a dalších bezpečnostních rizik pro zaměstnance daného subjektu. 

PO

Požární ochrana je aplikace technických i teoretických prostředků sloužících k prevenci požáru. Tyto prostředky prevence požáru vycházejí z požadavků, které zadávají platné předpisy a normy z oblasti požární bezpečnosti. 

Dokumentace BOZP

Tento soubor vnitřních předpisů a nařízení každého individuálního subjektu potřebují všichni, kdo zaměstnávají více než jednoho zaměstnance. Dokumentace obsahuje všechny dokumenty, které jsou potřebné k definici a předpisu vnitrofiremních procesů. Cíl dokumentace je zajištění bezpečného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. 

OZO

Zkratka OZO označuje odborně způsobilou osobu. Tuto osobu je povinen zaměstnat každý zaměstnavatel. Jedná se o osobu, která je odborně způsobilá v rámci BOZP na daném pracovišti. Pokud má firma do 25 zaměstnanců, může být touto osobou i sám zaměstnavatel. Samozřejmě pokud k tomu má potřebné znalosti. U středních firem s limitem 500 zaměstnanců se stále touto osobou může považovat zaměstnavatel, nebo touto povinností označí jednu či více způsobilých osob. 

Ergonomie pracoviště

Když se bude plánovat ergonomie pracoviště, je nutno vzít v úvahu několik základních prvků. Mezi ty se řadí poloha pracovníka v době vykonávání práce, konkrétní charakter pracovního zařazení, vybavenost konkrétního pracoviště, nebo hygienické předpisy dané firmy. 

Toto jsou základní pojmy k BOZP a PO.